Uživatelské podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností CountryPic s.r.o., se sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, IČ: 034 95 850, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232734 (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami jako uživateli služby “Country Pic“ (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.countrypic.cz a www.countrypic.com (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

1.2. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce, přičemž česká jazyková verze má přednost. Ustanovení zvýrazněná v těchto obchodních podmínkách tučně jsou sjednána smluvními stranami výslovně podle ustanovení § 1753 občanského zákoníku.

1.3. Smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu a za podmínek uvedených v ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena na stránkách www.countrypic.cz po přihlášení uživatele (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli.

1.4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Změnu obchodních podmínek zveřejní poskytovatel minimálně 30 dnů před účinností změny obchodních podmínek na webové stránce. Z důvodu změny obchodních podmínek má uživatel právo smlouvu o poskytování služeb vypovědět, a to do 30 dnů od nabytí účinnosti změny obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb je v tomto případě ukončena doručením výpovědi poskytovateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

1.6. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

1.7. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

1.8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.9. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat články či jiné informace a provádět jejich správu vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu a objednávat u poskytovatele rozšířenou funkcionalitu služby (čl. 1.14) (dále jen „uživatelský účet“).

1.10. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

1.11. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

1.12. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

1.13. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PODMÍNKY SLUŽBY

1.14. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat články či jiné informace a provádět jejich správu a dále vkládat fotografie a audiovizuální záznamy a provádět jejich správu a dále může uživatel prostřednictvím svého uživatelského rozhraní komunikovat určeným způsobem s dalšími osobami (dále jen „služba“). Některé rozšířené funkce služby jsou poskytovatelem zpoplatněny (dále jen „rozšířená funkcionalita“).

1.15. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

1.16. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

1.17. V rámci služby mohou být zobrazovány reklamy (dále jen „externí služby“). Uživatel bere na vědomí, že externí služby nejsou zajišťovány poskytovatelem a že do smluvních vztahů při využívání externích služeb bude případně vstupovat přímo s těmito třetími osobami, které externí služby poskytují. Případné nároky vzniklé ze smluvních vztahů při využívání externích služeb tak uživatel uplatňuje přímo u třetích osob, které je poskytují, provozovatel nenese odpovědnost za služby třetích stran.

5. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.18. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat službu podle čl. 1.14 těchto obchodních podmínek. V případě, že se uživatel rozhodne využít rozšířenou funkcionalitu služby, zavazuje se touto smlouvou zaplatit poskytovateli za její využití odměnu, a to ve výši uvedené v ceníku služby.

6. ROZŠÍŘENÁ FUNCIONALITA SLUŽBY - ODMĚNA POSKYTOVATELE

1.19. V případě, že se uživatel rozhodne využít rozšířenou funkcionalitu služby, zavazuje se za to zaplatit poskytovateli odměnu, a to ve výši uvedené v ceníku služby. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je uživatelem hrazena předem. Ceník služby, ve kterém jsou mimo jiné specifikovány i služby rozšířené funkcionality, je dostupný na http://countrypic.com/cs/prices.

1.20. Rozšířená funkcionalita služby je uživateli poskytována na dobu určitou, a to na dobu, jež byla smluvními stranami smluvena při objednávání rozšířené funkcionality služby uvedené v ceníku služby. Po uplynutí této smluvené doby, v případě, že ze strany uživatele nebude rozšířená funkcionalita služby zaplacena pro další období, dojde k omezení funkcionality služby (na základní neplacený rozsah).

1.21. Uživatel odměnu poskytovateli hradí prostřednictvím platebních způsobů, uvedených v ceníku služby.

1.22. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň (dále jen „DPH“).

1.23. K čerpání rozšířené funkcionality služby uživatelem může dojít až poté, kdy je odměna poskytovatele uhrazena. Možnost čerpání rozšířené funkcionality služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

1.24. Uživatelem provedená platba za rozšířenou funkcionalitu je nevratná.

7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

1.25. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice i v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

1.25.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

1.25.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

1.25.3. porušuje právní normy směřujících k ochraně hospodářské soutěže,

1.25.4. porušuje dobré mravy

1.25.5. porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

1.26. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.

1.27. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu. Uživatel bere na vědomí, že v závislosti na jím provedeném nastavení služby mohou být uživatelem vložené informace na webové stránce zveřejněny či zpřístupněny jiným osobám.

1.28. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby úmyslně šířit počítačové viry. V případě, že uživatel poruší některou z povinností stanovených v tomto článku (1.28), vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu v maximální výši 500 000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

1.29. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

1.30. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

1.31. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací, texty, fotografie, audio, video vizuální prvky, atd. ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání uživatele učiněné prostřednictvím uživatelského účtu.

1.32. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.

1.33. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

1.34. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.

1.35. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu). V případě, že uživatel poruší některou z povinností stanovených v tomto článku (1.35), vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu v maximální výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1.36. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“) uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli oprávnění bezplatně užít díla po dobu 10 let, a to zejména k propagačním účelům společnosti poskytovatele v oblasti turistiky a cestování, včetně propagace webové stránky. Jiné použití díla bude předmětem samostatné licenční smlouvy v patřičném rozsahu.

1.37. Licence k dílu, jak je vymezena v čl. 1.36, je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby.

1.38. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.39. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

1.40. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.41. Mimosoudního vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 1.66). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

1.42. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 1.66).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních a dalších sdělení

1.43. Poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“) a s účinností od 25.5.2018 také dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.
 
Poskytovatel je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele, pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jiným osobám nebudou osobní údaje uživatelů poskytovány.

1.44. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů za následujícími účely:

1.44.1 – za účelem plnění smlouvy Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Ta tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, země původu, město původu, země aktuálního pobytu, město aktuálního pobytu, datum narození, profilová fotografie další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Toto zpracování bude probíhat po dobu platnosti smlouvy a podobu nezbytnou k uplatnění práv plynoucích ze smlouvy.

1.44.2 – za účelem marketingového využití osobních údajů – šíření obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovatele: Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již uživateli poskytl. Zpracování osobních údajů lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany uživatele. Uživateli bude umožněno při zasílání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek.

1.44.3 – za účelem marketingového využití údajů – šíření obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb třetích osob: S předchozím souhlasem uživatele je poskytovatel na základě § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících produktů a služeb třetích osob. Zpracování osobních údajů lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany uživatele. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Uživateli bude umožněno při zasílání každého obchodního sdělení jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout zasílání dalších nabídek.

1.45. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení budou zveřejněny na webové stránce v rámci poskytování služby. Uživatel vlastní volbou může dále zveřejnit své další osobní údaje.

1.46. Uživatel prohlašuje, že poskytl pouze své vlastní osobní údaje, které může ve svém uživatelském účtu kdykoliv měnit a upravovat.

1.47. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.48. Uživatel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Poskytovatel poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 
V případě, že uživatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:
- požádat poskytovatele nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby poskytovatel a nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je uživatel údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Poskytovatel vždy bez zbytečného odkladu informuje uživatele údajů o vyřízení jeho žádosti. Uživatel údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.49. Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních a dalších sdělení
Souhlas je udělován uživatelem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu Poskytovateli, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a nabídnutí a poskytnutí vhodných informací třetí stran a obchodních nabídek, a to elektronickými prostředky.
Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné ze strany poskytovatele nabídnout. Poskytování služeb ze strany Poskytovatele však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

11. UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.50. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. Uživatel je oprávněn cookies kdykoliv odmítnout.

12. Trvání SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.51. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti dnem uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.

1.52. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

1.53. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 8 obchodních podmínek.

13. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

1.54. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

1.55. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

1.56. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

14. DORUČOVÁNÍ

1.57. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.58. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

15. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1.59. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

1.60. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

1.61. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.62. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

1.63. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

1.64. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@countrypic.com. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.